Stadgar för Karlfeldtföreningen i Folkare

Stadgar för Karlfeldtföreningen i Folkare

§ 1 Föreningens ändanmål och syfte

Karlfeldtföreningen har till uppgift

    * att främja kunskapen om och förståelsen för Erik Axel Karlfeldts   diktning

    * att vårda och vidmakthålla de minnen i skaldens födelsebygd,       som har anknytning till hans liv och diktargärning

    * att i samarbete med andra föreningar och organisationer verka för ett rikt och allsidigt kulturutbud i Folkarebygden.

§ 2 Karlfeldtföreningens verksamhet

Karlfeldtföreningen

    * ordnar årligen i samarbete med Avesta kulturförvaltning en Karlfeldtdag på Tolvmansgården den 20 juli, skaldens födelsedag.

    * utser i samråd med Avesta kulturförvaltning innehavare av belöningar "Årets Fridolin".

    * verkar i egen regi eller i samråd med kulturförvaltningen samt ortens hembygdsföreningar och studieförbund för att Tolvmansgården skall fyllas av sådana aktiviteter i form av föredrag och konferenser, musik och uppläsningar, hemslöjd, konsthantverk och utställningar att den blir ett levande kulturcentrum för bygdens folk och ett lockande mål för turister.

§  3 Medlemskap

Medlem av Karlfeldtföreningen blir enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift.

Medlem kan vara årligen betalande, stödjande eller ständig. Stödjande medlem erlägger minst fem gånger årsavgiften.

Ständig medlem, som endast kan vara enskild person, erlägger tiodubbla medlemsavgiften. Familjemedlem erlägger halv årsavgift.

Styrelsen äger rätt att kalla hedersledamöter.

§ 4 Föreningsmöte

Karlfeldtföreningen skall hålla minst två möten per år - ett under våren, som skall vara årsmöte och ett under hösten. Årsmötet skall om möjligt hållas den 8 april, skaldens dödsdag, eller närliggande dag.

§ 5 Styrelse

Karlfeldtföreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordinarie ledamöter och suppleanter, vilka väljas på årsmötet. Ordföranden väljs för ett år. Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter för två år i taget. Halva antalet ledamöter och en suppleant. väljs första gången för en mandatperiod om ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare och kassör.

Karlfeldtföreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.

$ 6 Styrelsearbetet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av minst tre ledamöter.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll över beslut i de ärenden som förekommer.

§ 7 Räkenskapsår och revisorer

Sällskapets räkenskaper skall föras per kalenderår (= verksamhetsår).

För granskning av styrelsens förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder två revisorer jämte en suppleant.

Räkenskaperna för föregående verksamhetsår skall vara färdigställda för granskning senast den 15 mars.

§ 8 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma

        1   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
        2   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera                            protokollet
        3   Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
        4   Styrelsens verksamhetsberättelse
        5   Ekonomisk berättelse
        6   Revisorernas berättelse
        7   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
        8   Val av ordförande för ett år
        9   Val av halva antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter              för två år
      10   Val av två revisorer jämte suppleant för ett år
      11   Val av tre ledamöter och en suppleant till valberedning för ett
             år
      12   Fastställande av årsavgift
      13   Eventuella förslag från styrelsen
      14   Eventuella förslag från medlemmar
      15   Eventuella övriga ärenden
      16   Mötets avslutande

Kallelse till årsmötet utsändes minst tre veckor i förväg. Eventuella förslag från medlemmar (punkt 14) skall skriftligen vara styrelsen tillhanda tio dagar före årsmötet.

§ 9 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande sammanträden varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Är anslutningen till ändringsförslaget 100 % behövs endast årsmötets beslut.

§ 10 Karlfeldtföreningen

Beslut om Föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte, med minst två månaders mellanrum. Minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade skall vara ense om beslutet.

Om Föreningen upplöses skall dess handlingar och ekonomiska tillgångar överlämnas till kulturförvaltningen i Avesta. Övriga tillgångar av intresse för Karlfeldtsforskningen skall överlämnas til Karlfeldtsamfundet.

Stadgarna är antagna den 26/4 1993